ÖTV İndirimli aracı olan engellilere müjde

Maliye Bakanlığı’nın “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, malul ve engelli olmaları nedeniyle taşıtları ilk iktisabı esnasında özel tüketim vergisinden istisna olanların, motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanmak için “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” ile motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine yapacakları müracaatta sağlık kurulu raporu, araçlar için teknik belge ve proje raporunu ibraz etmeleri gerekmediği bildirildi.

Bu şekilde müracaat eden mükelleflerin, söz konusu formda taşıtının özel tüketim vergisinden istisna olduğunu belirtmeleri gerektiği ifade edilen tebliğde, bu durumda malul ve engelli mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydını tutan vergi dairesinin gerekli belgelerin birer örneğini özel tüketim vergisi istisnası uygulayan vergi dairesinden alacağı kaydedildi.

Özel Tüketim Vergisi istisnasından faydalanmayan mükellefler için istisna uygulamasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı tebliğe göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi istisnasından yararlanacak olan malul ve engellilerce “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” düzenlenerek sağlık kurulu raporu, motorlu araç tescil belgesi, araçlar için teknik belge ve proje raporu asılları veya fotokopileri ilgili vergi dairesine verilecek. İstisnadan yararlanabilmek için ibrazı zorunlu olan belgelerin fotokopilerinin getirilmesi halinde, fotokopilerin asıllara uygunluğu kontrol edilerek işlem yapılacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi istisnasından yararlanan malul ve engellilerden
süreli sağlık kurulu raporu ibraz edenler, istisnadan raporun geçerlilik süresi içerisinde faydalanacaklar. Bunun yanı sıra, söz konusu istisna uygulamasının devam edilebilmesi için, malul ve engellilerin süre bitiminden önce yeni tarihli sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecek.

KASKO SİGORTASI

Kasko sigortası değeri uygulamasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı tebliğde, taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan mükellefler, kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, “Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu”nu düzenleyerek motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvurabilecek. Vergi daireleri, bu şekilde müracaatta bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandıracak.

Türkiye’de SGK mensubu engellilerin hakları nelerdir?

Yapılan istatiki verilere göre Türkiye’de 8-12 milyon arasında engelli bulunmaktadır. Kesin sayı net olarak bilinmemektedir. Bu verilen rakamlar tahmini rakamlardır. Ancak sayıları ister 8 ister 12 milyon olsun çok büyük bir kesimden söz edildiği yadsınamaz. Peki ülkemizde engellilerin hakları nelerdir.

Son yıllarda özellikle ekonomik açıdan engelliler desteklenmektedir, bu destekleri sıralamak gerekirse SGK mensubu engellilere erken emeklilik getirilmiştir.
Engelli memurların erken emekliliği
SSK mensubu engellilerin erken emekliliği
Bağ-Kur mensubu engellilerin erken emekliliği diye sıralayabiliriz.
Bu konuda sağlanan haklar engellilere büyük kolaylık sağlasada kurumların daha doğrusu kurumlarda çalışanların memurların konu hakkında bilgi sahibi olmamamaları nedeniyle emeklilik için SGK ya muracaat eden özürlülere kurum memurları zorluk çıkartmaktadır. Bu konuda size önereceğimiz, hakkınızı aramakta ısrarcı olmanız ve asla yılmamanızdır.

Dul Ve Yetim Aylığı Bağlanması İçin Gerekli Belgeler!

1. Görevde veya açıkta iken vefat edenlerin dul ve yetimlerinin yapacağı işlemler;

a) Vefat edenin son olarak görev yaptığı kurum aracılığı ile dul ve yetimlerin aylık taleplerine ilişkin dilekçe ve aşağıda belirtilen aylık bağlama belgelerinin,

b) Vefat edenin bütün hizmetlerini gösterir hizmet belgesinin,

c) Görevden ayrıldığı yıldan kesilen kesenek ve karşılıkları gösterir listenin, Sandığımıza ulaştırılması gerekmektedir.

2. Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimlerinin yapacağı işlemler;

a) Sandığımızdan aylık almakta olan emeklinin vefat ettiğini bildirir bir dilekçe ile aylık bağlanacak dul ve yetimlerin aşağıda belirtilen aylık bağlama belgeleri ile birlikte Sandığımıza müracaatları gerekmektedir.

b) Vefat edenin aylığa müstehak dul ve yetimi bulunmuyor ise kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneğinin ve vefat edene ait özel belge ve sağlık karnesinin dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

3. Dul ve yetimlerden istenilecek belgeler;

a) Kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği, (Eşin ölümüyle dul kalan yetimlerden eş ve anne veya babasının kayıtlı olduğu ilgili nüfus idaresinden alınacak olan vukuatlı nüfus kayıt örnekleri)

b) http://www.emekli.gov.tr/BasvuruForm_KimArsBlg.pdf internet adresimizden temin edilerek Nüfus kayıt örneğine uygun olarak doldurulacak kimlik araştırma belgesi, (Belgede yer alan bölümlerin çizgi (-) çekilmeden ve boş bırakılmadan yazı ile açık ifade kullanılarak cevap verilmesi gerekmektedir.)

c) 18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını geçmemiş erkek yetimlerden öğrenime devam edenlerden ilgili okul idaresinden alınacak olan tasdikli öğrenim belgesi aslı,

d) Aylık bağlanacaklara ait 3’er adet fotoğraf,

e) Emekli iken ölenlere ait özel belge ve sağlık karnelerinin iadesi,

f) Erkek yetimlerden 18 yaşını doldurup da öğrenime devam etmeyenlerden ortaöğretimde 20 yaşına kadar, yükseköğretimde 25 yaşına kadar malül olanlar için tam teşekküllü devlet hastanesinden resimli ve onaylı olarak alınacak sağlık kurulu raporu aslı, (müracaat tarihinden itibaren son iki yıl içerisinde alınmış olan sağlık kurulu raporları geçerlidir) Bu durumda olanlardan kayyum ve vasi tayini edilenlerden kayyum ve vasi ilamları,

g) Yine bu durumda olanlardan bağlı bulundukları il veya ilçe idare kurulunca düzenlenecek muhtaçlık belgesi ile mahalle muhtarınca onaylanacak mal bildirim belgesi,

h) Sandığımıza gönderilecek belgelerin aslı veya ilgili makamlarca onaylanmış örneği (fotokopi veya faks olmaması)

ı) Vefat edenin annesi, bekar, dul veya boşanmış ise müracaatı ile birlikte (a), (b), (d) ve (g) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek Sandığımıza gönderilmesi gerekmektedir,

j) Vefat edenin babasının aylık talebinde bulunması halinde, (a), (b), (d) ve (g) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek Sandığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, baba 65 yaşından küçük ise istenilen belgelere ek olarak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak olan, çalışarak hayatını kazanıp-kazanamayacağını belirtir sağlık kurulu raporunun aslı istenilmektedir.

NOT; Belgelerin aslı veya ilgili makamlarca onaylanmış suretlerinin gönderilmesi gerekmekte olup, faks veya yalnızca fotokopi şeklindeki belgeler esas alınarak işlem yapılmamaktadır.

Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir;

Eş = % 75,

Çalışan ya da Emekli aylığı alan eş = % 50,

Eş, bir yetim = % 60 – % 30,

Eş, iki yetim = % 50 – % 25, % 25,

Tek yetim = % 50 İki yetim = % 40, % 40,

Malul ne demektir.. Malulen emeklilik nedir.?

Malul ne demektir.?

İnsanların vücutlarında meydana gelen arıza/sakat/engel gibi veya uğradıkları tedavisi imkansız hastalıkların oluşması nedeni ile yapılması gereken bir takım işleri yapamayacak hale gelinmesi ”malullük” halidir..

Malulen emeklilik nedir.?

Bahsettiğimiz malullük halinden dolayı insanların vazifelerini yapamayacak duruma gelmeleri sebebi ile uygulanan emeklilik işlemidir..

Malulen emekli olmuş bir insan çalışabilir mi.?

Malulen emekli olmuş bir insan çalışamaz..

Malulen emekli olmuş bir insan hem ”malullük maaşı..” alıp, hem de çalışamaz.. Malullük aylığı bağlandıktan sonra vergiye tabii olarak mesleğine devam etmek isteyen bir insanın malullük maaşı kesilir..

Aynı durum ssk’lı çalışmaya devam edenler içinde geçerlidir..

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma durumu malulen emekliler için değil, normal emekliler ve engelli raporuyla erken emekliler içinde geçerlidir..

Yani olay şudur;

Bir insana malullük aylığı bağlanmışsa, artık o insan sosyal güvenlik deyimiyle ”iş göremez” duruma gelmiş demektir.. Çalışmaya devam etmeleri, iş göremez durumda olmadıkları anlamına geleceği için, malullük aylığı da otomatikman kesilir..

Engelli bireylerin ve işletme sahibinin bilmesi gerekenler

– Çalışıyor oldukları yerden sakatlık ya da hastalık sebebiyle ayrılanların sakatlık ya da hastalık durumlarının sona ermesi halinde aynı işyerine tekrar girmeyi talep edebilirler. Bu durumda mevcut kadroda personel eksiği varsa hemen işe alınabilirler. Eğer personel eksiği yoksa da ortaya çıkacak ilk uygun kadroda diğer engelli başvurularının değerlendirilmesinden önce bu kişilere öncelik tanınır.

-Mevcut işyerinde herhangi bir mesleki kaza sonucu engelli duruma gelen personelin, sakatlandığı işyerinde engelli kadrosundan çalışmaya devam etmesi birinci önceliktir. Engellilik durumunun ispatlanması ve onaylanması için başvurulması gereken adres ise İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak belirlenmiştir. Bu kuruma başvurulması esnasında gerekli olan belgeler şunlardır:

* Vesikalık fotoğraf-Dört tane (Siz yine de yanınızda yedek bulundurunuz)

* Nüfus kağıdının aslı ve önlü arkalı fotokopisi

* En son mezun olduğunuz okuldan aldığınız diploma

* Sahip olduğunuz yetkinlikleri ispatlayan sertifika ve diplomalar.

-Çalışılan işyerine girişte engel düzeyi yüzde kırk olup da sonrasında olumlu bir gelişme gösterip engellilik düzeyi düşen personelin işten çıkarılması kati surette söz konusu değildir.

-Yukarıda saydığımız durumları ihlal eden, ayrıca engelli personel çalıştırma zorunluluğu bulunup da bu kurala uymayan yetkililer ve işletme sahibi hakkında soruşturma açılır ve engelli personel çalıştırılmayan her 30 günlük süreç için para cezası ödemekle mükellef tutulur.