ENGELLİ MEMUR HANGİ ŞARTLARLA EMEKLİ OLUYOR?

Kamu da engelli çalışmasını belirleyen düzenleme 657/53’üncü maddesinde açıklanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kamu kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır(EKPSS). Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden  görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

ENGELLİ MEMURUN EMEKLİLİK ŞARTLARI ESKİ VE YENİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

EKİM 2008 ÖNCE GÖREVE BAŞLAYAN MEMUR

5434 sayılı Kanunun 39. Maddesinin ( j ) fıkrasına göre, engellikleri sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl hizmeti bulunanlar istekleri halinde emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

5510 Geçici Madde ile Düzenlemeye Yer Verilmiştir.

Kamu görevlilerinin tahsil yardımlarına ilişkin tebliğ’de konuyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu görevlisi olanların malullükleri;

a) Vazifelerini yaptıkları sırada,

b) Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,

c) Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,

ç) İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,

d) İşyerinde herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen kazadan,

doğmuş olduğu, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucunda, çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettikleri anlaşılanlar hakkında, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanundaki vazife ve harp malullüğüne ilişkin hükümler uygulanır.

Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde kamu görevlisi olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca(SGK) yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum(SGK) Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Burada ayrıma gidilmiştir.

a.)Doğuştan engelli olup,Kamu kurum ve kuruluşlarına engelli kadrosu ile atanan %40 ve üzerinde engelli olanlar 5400 gün tamamlarsa emekli olurlar.

b.)5510 Geçici Madde ile yapılan düzenleme ile birlikte,sağlıklı olarak memuriyete başlayan daha sonra geçirdikleri hastalık,kaza sonucu engelli duruma düşenler içinde 5760(16 yıl),6480(18 yıl) kadar günleri varsa engellilik dereceleri %40 ila %59 arasında olmaları halinde emekli olacaklardır.

Sonradan kazanılan engellikten dolayı,doğuştan engelliye göre 1 yıl yada 3 yıl fazla çalışma (engelli derecesine göre) yapmaları gerekiyor(Düzenleme :5510 SS ve GSSK Geçici Madde:4)

 

 

EKİM 2008(15/10/2008 SONRA) KAMU GÖREVLİSİ OLANLAR

5510/28’inci Maddesi ile birlikte;

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

Eski Memurda 15 yıl olan çalışma şartları ,yeni memurda %60 engelli olması halinde 11 yıl çalışırsa emekli aylığını hak etse bile 15 yıl sigortalılık süresi arayacaktır.

ÖRNEK:

Sigortalı Mustafa 1/01/2009 tarihinde %65 Engellilik raporu ile birlikte özel sektörde işçi olmuş 4/a kapsamında 3 ay çalışmıştır.

2014 yılında EKPSS ile kamu da memur olmuşsa (4/c) 15 yıl sigortalılık süresi 3960 günü tamamlayacaktır.

Sigortalılık süresinde 18 yaşından geçirdiği süreler dikkate alınacaktır.

Eski Memur sonradan engelli olması halinde geçici madde ile yeni memura göre daha fazla gün aranırken,yeni memurda ise sigortalılık süresi ve eksik gün aranmaktadır.

Kanun geçici maddesine baktığınızda 16 yıl ve 18 yıl karşılığında eski memurda gün sayısını isterken,yeni memurda 16 yıl,18 yıl karşılığında süre değil 12 yıl ,13 yıl kadar çalışma günü yeterli oluyor.

Kanun hazırlanırken ;

Ekim 2008 öncesi Eski Memur sonradan engelli olmuşsa;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

(5760/360=16 yıl)

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

(6480/360=18 yıl)

Zaten memur 16 yıl yada 18 yıl çalışma süresi ile bugünleri tamamlar,

15/10/2008 sonra Memur için,

a.)%60 ve üzerinde doğuştan engelli 3960 gün ve 15 yıl sigortalılık süresi(3690/360=11 yıl emekli aylığı bağlanmaz 15 yıl isteyecektir.)

b.) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,(4320/360=12 yıl emekli olamaz 16 yıl aranır)

c) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680(4680/360=13 yıl emekli olamaz 18 yıl aranır)

Eski memur geçici madde ile 16 yıl veya 18 yıl günü gelirken,yeni memura sigortalılık süresi eski memur kadar gelmiş günde ise 12 ila 13 yıl tespit edilmiş.Yeni memur engelli olup maaştan olmama adına sigortalılık süresini tamamlayacağı için 4320 ila 4680 esprisi olmayacaktır.

Bu düzenleme ile yukarıdaki örnekte olduğu gibi ilk defa Ekim 2008’den sonra 4/a sigortalı olarak ara verip kamuda çalışan 4/c statüsünde olanlara sigortalılık süresi doldurarak 4320 ile 4680 günü tamamlayanlara faydası olacak.

EKPSS ile göreve başlamadan önce 4/a sigortası olmayarak ilk defa 4/c olanlar günü erken tamamlayacak emekli maaşı için sigortalılık süresine takılacaktır.

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINDA ESKİ MEMUR YENİ MEMURA GÖRE DAHA AVANTAJLIDIR

Eski memur koruma kalkanında olup,en az ek ödeme dahil 1.618,19 TL az emekli aylığı bağlanmaz.

Yeni memurda ise ortalama kazanç 2.000 TL. olursa 1.000 TL civarında emekli aylığı alacaktır.

Vedat İLKİ

Yaşlılık ve Malullük aylığı başvurusunda istenen belgeler

Yaşlılık aylığı bağlanması (4a [eski adıyla ssklılar] için)
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için)
4- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)
5- Emeklilik Başvuru Dilekçesi

Yaşlılık aylığı bağlanması (4b [eski adıyla bağkurlular] için)
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

Not: Hizmetin tamamlanma süresi 60 gündür

Malullük aylığı bağlanması (4a [eski adıyla ssklılar] için)
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Malullük aylığı bağlanması (4b [eski adıyla bağkurlular] için)
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)
4- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

Not: Hizmetin tamamlanma süresi 90 gündür

Emeklilik zamanı gelmeden maluliyet tespiti yapmak için
1- Sigortalı ilk işe giriş bildirgesi
2- Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler vb.
3 -Erkekse askerlik süre belgesi şayet askerlik yapmamış ise sakat raporu
4- Var ise ilk işe giriş sağlık raporu, epikrizler ve diğer tıbbı belgeler
5- Talep dilekçesi

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
Sigortalı Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı
İsim : Cevdet CEYLAN
Unvan : Daire Başkanı V.
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA
Tel : 0 312 230 29 70 / 308
Faks : 0 312 229 31 80
e-Posta : cceylan@sgk.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri:
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
İsim : İbrahim ULAŞ
Unvan : Sosyal Sigortalar Genel Müdürü
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA
Tel : 0 312 2078015
Faks : 0 312 2078143
e-Posta : iulas@sgk.gov.tr

ONLARI ANLAMAK

Hayat şartları herkes için aynı imkanları sunmamaktadır. Maddi manevi bedensel ve zihinsel engelleri bulunan kişiler hayatın her alanında bulunmaktadır. Birbirinden farklı insanlar sahip oldukları sağlıklı yaşantılarının kıymetini bilmeden isyan etmektedir. Halbuki dünyanın en zengin insanı dahi olunsa bedensel veya zihinsel engeller var ise farklı sıkıntıları da beraberinde gelecektir.
engellilersitesi
Engelli kişiler hayata daha aktif şekilde katılmak için sağlıklı insanların yardımına ihtiyaç duymaktadır. Sakat ve sağlıklı olarak bir ayırım yapmak hem insani değildir hem de hukuka aykırıdır. İnsan hakları evrensel bildirgesinde de yer aldığı üzere her insan sadece insan olduğu için temel haklara sahiptir.
Günümüz dünyasında bu engeller aşılmaya başlanmıştır. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında geçen süre engelliler haftası olarak kutlanmaktadır. Bu süre içerisinde birçok gösteri ve eğlence düzenlenmekte ve farklı engellere sahip kişilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilmektedir. Hayatın getirdiği zorluklara karşı engelleri aşmak konusunda farklı adımlar atılmalıdır.

Toplu taşıma araçlarında engellilere ait bölümler oluşturulmalı yaya yollarında özel bir alan tahsis edilmelidir. Görme engelliler için açılan okullarda daha aktif eğitim verilmeli zihinsel engellilerin eğitimlerine ise daha çok dikkat edilmelidir. Bilinen bir gerçek vardır ki vücudun herhangi bir yerinde etki gösteren engeller bir başka bölümde farklılık olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı içlerindeki cevheri bulmak ve işlemek gerekmektedir.

Birbirinden farklı alanlarda her yıl milyonlarca kişi ya engelli olarak doğmakta ya da hastalıklar veya kazalar sebebi ile engelli haline gelmektedir. Bu durum her ne kadar vahim gibi görülse de hayatın gerçeğidir. Bilinen her yol onlar için bir ışık olacaktır. Sadece belirli gün ve haftalarda onlara yardımcı olmak yerine hayatın her alanında onları anlamak gerekmektedir.

ENGELLERİ BERABER AŞMAK

Sağlıklı olmak hayatın daha kaliteli şekilde devam etmesi için büyük önem arz etmektedir. Hem bedenen hem de zihnen engeli bulunmayan kişiler hayatı daha fazla kontrol edebilme imkanına sahiptir. Bu düşünce geçtiğimiz yıllarda her ne kadar etkin bir görüş olarak kullanılıyor olsa da günümüz dünyasında bu durum hemen her kesimden insanın katkısı sayesinde neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Artık farklı engellere sahip olan engelli kardeşlerimiz de diğer insanlar gibi istedikleri ortamlarda bulunma ve faaliyet gösterme hakkına sahiptir.

engelliler
Hayat engelliler için farklı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Sırf sakat olduğu için çalışmak zorunda olan bir bireyin tüm hakları kısıtlanmaktadır. Halbuki bu durum onların daha çok asosyal olmasına ve toplumdan dışlanmasına sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünya genelinde her on kişiden biri engellidir.
Engeller sadece doğuştan gelmez. Yaşanılan bir kaza ya da hastalık sebebi ile de kişiler bazen bedensel bazen de zihinsel yeteneklerini kaybedebilirler. Bu kişiler özel eğitimler almalıdır. İçlerinde bulunan cevherler işlenerek her biri mücevher haline getirilmelidir. Belki de her birinin içinde bir sanatçı vardır. Sosyal hayata tutunmak için engelliler evleniyor. Bu durum farklı zorlukları da beraberinde getiriyor olmasına karşın birbirini tamamlayıcı nitelikteki engelleri bulunan kişilerin sağlıklı birliktelikler yürütmesi de mümkündür.
Bedensel engelliler son dönemde birçok spor müsabakasında da elde ettikleri başarılar ile göz doldurmaktadır. Onlar için sadece özel günlerde adımlar atmak yeteri değildir. Hayatın her alanında onlara hayatı kolaylaştırıcı etkenler sunulmalıdır. Kaldırımlarda tekerlekli sandalye yolu veya kabartmalı yollar düzenlenmelidir. Hayatı daha düzenli hale getirmek herkese eşit hakları sunmaktan geçmektedir. Kısa zaman içerisinde atılacak adımlar sayesinde hayatın zorluklarını güzellik ve eğlence anlamına getirmek mümkün olacaktır.

Mart ayı evde bakım maaşı ayatan iller: 2013

Her ay, ağır özürlü engellilere verilen evde bakım maaşı yine aynı şekilde değişik tarihlerde yatmaktadır. Hangi ilin hangi tarihte yatacağını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.

2013 Mart Ayı Evde Bakım Maaşı Yatan İller

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE HANGİ ŞARTLARDA VERİLİR?

BAKICI-MAASİ

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun Ek 7. Maddesi gereğince, bakıma muhtaç derecede özürlü vatandaşlarımıza verilen evde bakım aylığı konusu oluşturmaktadır. Evde Bakım Aylığının şartları, miktarı, başvuru yollarını kısaca yazımızda işleyeceğiz..
SHÇEK, ağır özürlü ve evde bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ilişkin 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun Ek 7. Madde’ye göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından verilen “Evde Bakım Aylığı”nı işleyip serimizi tamamlayacağız. Özürlü vatandaşlarımıza sahip çıkmak sosyal devlet olma ilkesi gereğince Devletin üstlendiği bir hizmettir. Sosyal Devlet, gerek kendi kurumları ve bakım hizmetleri kanalıyla Özürlü vatandaşlarımıza bu hizmeti vermekte gerekse de özürlü vatandaşlarımızın bakımını üstlenmiş yakınlarına veya vasilerine belirli bir ücret karşılığında bu hizmeti vermelerini sağlamaktadır. Evde Bakım hizmeti ücreti ya da aylığı tamamen “Ağır Özürlü” sınıfına giren özürlü vatandaşımıza bakmayı kabul etmiş akrabası veya vasisi olan bakıcıya verilen bir aylıktır.
SHÇEK evde bakım aylığını kimler alabilir, başvuru şartları ve başvuru yollarını sırayla inceleyelim:

Kimler Başvurabilir:
Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmelik dahilinde özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile “AĞIR ÖZÜRLÜ” raporu bulunan tüm özürlü vatandaşlarımız ve özürlü vatandaşlarımız başvuru kapsamına girer.

Başvuru Şartları:
– Özürlü sağlık kurulu raporunda “Ağır Özürlü” olduğunu belgelendirenler
– Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek…
– Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı, birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar (Bugünkü asgari ücrete göre 318 YTL) (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, askerde olan ve vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmakta, ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

Nasıl Başvurulur?
İlçemizde Kaymakamlığa, köylerde muhtarlıklara aşağıdaki başvuruda istenilen belgeleri tamamlayarak başvurabilirsiniz.

Başvuruda İstenilen Belgeler:
Bakıma muhtaç özürlünün başvurusunda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.
– İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,
– Muhtarlıktan İkametgâh belgesi,
– Devlet Hastanesinden ağır özürlü olduğunu gösterir Özürlü sağlık kurulu raporu,
– Mal Müdürlüğünden alınacak, bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
– Özürlüye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf,
– Özürlüye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
– Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
– Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
Son dört belge, başvurunun kabulünden, “Bakım Raporun”un hazırlanmasından sonra da verilebilir.

Başvuru Ne Zaman Sonuçlanır?
Başvurunuzun SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşmasını takiben, özürlü ve ailesi hakkında, sosyal çalışmacı, doktor, fizyoterapist, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru unvanına sahip en az üç kişiden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, özürlüyü ve ailesini ikametgahında, ikametgah adresinde yaşamıyorlarsa fiilen yaşadıkları yerde gerekli incelemeleri yaparak bakım raporu hazırlar. Bakım raporunun hazırlanması sürecinde, acil durumlar haricinde, yukarıdaki belgelerin SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşması ile başvuru sahibinin oturduğu yer dikkate alınarak işlem sıralaması yapılır. Başvurunun sonuçlanması, normal süreçte 4-6 aylık bir süre aldığı belirtilmektedir.

Bakım Ücreti:
Bakıma muhtaç özürlünün, başvurusunun kabul edilmesi ve bakım raporunun hazırlanmasıyla itibaren bakım hizmetini veren akrabasına, bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme İl Müdürlüğü tarafından yapılır. Bugünkü asgari ücret ile 477,18 YTL aylık ödenir.

Evde Bakım Ücretine İlişkin Kısa Bilgiler:
– Bakıma muhtaç özürlünün akrabasının veya akrabası yok ise vasisinin aynı adreste ikamet etmesi şarttır. Ancak bakıma muhtaç özürlüye bakacak kişinin bulunamaması halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla, bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir. Bu durumda, bakıma muhtaç özürlünün yirmidört saat içindeki tüm ihtiyaçlarının giderilmesi ve fiilen en az sekiz saat bakıma muhtaç özürlü ile birlikte olunması gerekmektedir.
– Bakıma muhtaç özürlünün ölmesi durumunda, bakım hizmeti üstlenen en geç on beş gün içinde durumu SHÇEK İl Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde hakkında hukuki ve idari işlemler yapılır.
– Bakıma muhtaç özürlünün, ikamet adresinin değişmesi durumunda yeni ikamet adresi en geç on beş gün içinde İl Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır.
– Bakıma Muhtaç özürlüye verilen bakım hizmeti, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin hazırladığı bireysel bakım planı doğrultusunda yapılır. İhtiyaç duyulması halinde denetimi yapılır.
– Bir akraba, evde bakım hizmeti kapsamında bakıma muhtaç bir özürlüye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler arasındaki aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki özürlüye bakım hizmeti verebilir.
– Bakıma muhtaç özürlünün akrabası bulunamaması durumunda, vasisinin bakım hizmetini vermeyi talep etmesi ve bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin uygun görmesi şartıyla, vasi akraba kabul edilerek bakıma muhtaç özürlüye bakım hizmeti verebilir ve bu hizmeti karşılığında bakım ücreti alabilir…